Jogi nyilatkozat

I. AZONOSÍTÁSI ADATOK

Az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és az elektronikus levelezésről szóló 34/2002. törvény 10. cikke értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk:

1-   A www.fsegura.com weboldal tulajdonosa:

GRUPO SEGURA, székhelye: Conde Alessandro Volta 2, Parque Tecnológico, 46980 Paterna (Valencia, España)

2-   Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, megteheti:

postai úton, az alábbi címen: Conde Alessandro Volta 2, Parque Tecnológico, 46980 Paterna (Valencia, España)

vagy e-mailben a fsegura@fsegura.com címen,

illetve telefonon: +34 96 346 50 90.

II. IPARI ÉS SZELLEMI TULAJDON

Általában az elemek (szövegek, grafikák, képek, fájlok, logók, színkombinációk és minden más, védelem alatt álló elem) tartalma, szerkezete, tervezése és bemutatása a GRUPO SEGURA szellemi vagy ipari tulajdonjogi védelme alatt és annak saját, illetve e jogok engedményese tulajdonában áll.

Az előző bekezdésben említett elemek részleges vagy teljes sokszorosítása, feldolgozása, terjesztése, nyilvános kommunikációja, nyilvánosság számára való hozzáférésének lehetővé tétele, és általában bármilyen más felhasználási módja tilos. Az említett felhasználási módok csak a GRUPO SEGURA kifejezett és írásos engedélyével valósíthatók meg, és ilyen esetben a GRUPO SEGURA szellemi tulajdonjogaira minden esetben kötelező kifejezetten hivatkozni. Ebben az értelemben a Felhasználó a weboldal tartalmának egyedüli és kizárólag magán és személyes célokra történő felhasználására jogosult, feltéve, hogy a szellemi és ipari tulajdonjogok tiszteletben tartása megvalósul. Az esetlegesen feltelepített védelmi eszközök vagy biztonsági rendszerek eltávolítása, megváltoztatása, figyelmen kívül hagyása vagy módosítása semmi esetben nem engedélyezett.

A Felhasználó hozzáférése és navigálása semmi esetben sem értelmezhető úgy, mint a GRUPO SEGURA vagy adott esetben munkatársai részéről a nevezett jogokról való részleges vagy teljes lemondás, azok átruházása, engedményezése vagy átengedése. Következésképpen a GRUPO SEGURA vagy a tartalmakhoz kapcsolódó tulajdonosok szerzői jogi nyilatkozatának vagy jogainak bármely egyéb, azonosításra szolgáló adatának eltávolítása, figyelmen kívül hagyása vagy módosítása sem engedélyezett, ideértve a műszaki védelmi eszközöket, az ujjlenyomatokat vagy bármely olyan információs és / vagy azonosító mechanizmust, amelyek ezekben a tartalmakban szerepelnek.

Másrészt a jelen weboldalon megjelenő, megkülönböztető jelzések (védjegyek, márkanevek) ipari jogi védelem alatt állnak, vagyis bármelyikük felhasználása és módosítása tilos, kivéve ha a GRUPO SEGURA vagy a megjelenő, megkülönböztető jelzések tulajdonosa (akár természetes, akár jogi személy) arra kifejezetten és írásban engedélyt nem ad.

III.           A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A felhasználó általában véve és a konkrét szolgáltatásokra vonatkozó részekben meghatározandó feltételek sérelme nélkül kötelezi magát a jelen felhasználási feltételek teljesítésére, valamint, hogy mindig a törvény, a közerkölcs és a jóhiszeműség elveinek megfelelően jár el, az általa igénybe vett szolgáltatás jellegének megfelelő gondossággal, és tartózkodik attól, hogy a www.GRUPO SEGURA.es weboldalát bármilyen olyan módon használja fel, amely gátolhatja, sértheti vagy ronthatja annak normális működését, a GRUPO SEGURA, illetve a többi felhasználó vagy általában bármely külső személy tulajdonát vagy jogait.

Különösen, és anélkül, hogy ez bármiféle korlátozással járna az előző bekezdéssel összhangban a felhasználó által általános jelleggel vállalt kötelezettségre nézve, a Felhasználó a www.fsegura.com (a továbbiakban a Weboldal) felhasználása során köteles:

a weboldalra, illetve arról semmilyen olyan információt vagy anyagot nem feltenni, tárolni vagy közzétenni, amely rágalmazó, becsületsértő, obszcén, fenyegető, idegengyűlölő, erőszakra vagy faji, nemi, ideológia, vallás vagy bármilyen módon sérti az erkölcsöt, a közrendet, az alapvető jogokat, a polgári szabadságjogokat, a becsületet, a magánéletet, vagy külső személyekről alkotott képet és általában a hatályos jogszabályokat.

semmilyen olyan számítógépes programot, adatot, vírust, kódot, hardver vagy távközlési berendezést vagy bármely más elektronikus vagy fizikai eszközt nem feltenni, tárolni vagy közzétenni a Weboldalon keresztül, amely valószínűsíthetően kárt okozhat a GRUPO SEGURA vagy bármely Felhasználó, illetve általában bármely külső személy szolgáltatásaiban, bármely berendezésében vagy hálózataiban. Vagy bármely más módon bármilyen típusú módosításukat okozhatja, vagy gátolhatja normális működésüket.

Megfelelő módon megőrzi a Felhasználók részére a GRUPO SEGURA által nyújtott „Felhasználónevet” (Login) és „Jelszót” (Password), mint azonosítót és a GRUPO SEGURA weboldalának intranet felületére a belépést lehetővé tevő elemeket, elkötelezve magát, hogy azokat külső személyek részére nem adja át, és azokhoz hozzáférést sem nyújt, vállalva a felelősséget az ezekkel való visszaélésekből eredő károkért és jogsértésekért.

A Felhasználók felelnek bármely, a GRUPO SEGURA által a rendelkezésükre bocsátott azonosítók és/vagy jelszavak megfelelő megőrzéséért és titokban tartásáért, és kötelezik magukat arra, hogy azokat külső személyek részére nem adják ki sem ideiglenesen sem állandóan, valamint nem engedélyezik külső személyek ezekhez történő hozzáférését.

A fent említettek értelmében a Felhasználó köteles azonnal, a protecciondedatos@fsegura.co címre küldött e-mailben értesíteni bármely olyan tényről, amely lehetővé teszi az azonosítókkal és/vagy jelszavakkal történő visszaélést, így ezek lopása, elvesztése vagy illetéktelen hozzáférése esetén annak érdekében, hogy azokat haladéktalanul törölni lehessen. Amennyiben ezeket az eseteket nem jelentik be, a GRUPO SEGURA mentesül az illetéktelen személyeknek az azonosítókkal és/vagy jelszavakkal történő visszaéléseiből esetlegesen következő, bármely felelősség alól.

A Weboldalon keresztül nem végez reklám, promóciós és kereskedelmi célú tevékenységet, annak tartalmát felhasználva, különös tekintettel a Weboldalon keresztül szerzett információk segítségével történő reklám, értékesítési vagy bármely más, kereskedelmi célú üzenetek küldésére, sem külső felek személyes adatainak gyűjtésére és tárolására.

Nem használ hamis személyazonosságot, illetve nem használja fel mások személyazonosságát a Weboldal vagy bármely szolgáltatásának felhasználása során, akár külső személyek jelszavainak vagy hozzáférési kódjainak felhasználásával, akár bármilyen egyéb módon.

Nem semmisíti meg, módosítja, használja fel saját céljára, tiltja le vagy károsítja a GRUPO SEGURA vagy külső felek adatait, információit, programjait vagy elektronikus dokumentumait.

IV. A GRUPO SEGURA FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA

A GRUPO SEGURA általánosságban nem felel a GRUPO SEGURA tulajdonában lévő Weboldal illetéktelen használatáért. A Felhasználók kötelesek megfelelően használni a www.fsegura.com weboldalt a fenti feltételekkel összhangban, anélkül, hogy a GRUPO SEGURA bármilyen felelősséget vállalna az illetéktelen használatért.

A felhasználó név és jelszó csalárd felhasználásával kapcsolatban.- A GRUPO SEGURA kizár bármely felelősséget a nevezett jelszavak tulajdonos vagy külső felek által történő, csalárd felhasználásáért.

Az esetleges műszaki hiányosságokkal kapcsolatban.- A GRUPO SEGURA semmilyen esetben nem felel áramkimaradás, adathálózat, a szerver vagy bármely más ellátás hibája folytán a szolgáltatásban bekövetkezett változásokért.

Külső feleknek a rendszer hozzáférésével kapcsolatban.- A GRUPO SEGURA elfogadja az elkért adatok és információk védelme érdekében szükséges műszaki előírásokat, ugyanakkor nem felel az olyan esetekért, amelyekben harmadik felek a felállított biztonsági intézkedések megsértésével a fent nevezett adatokhoz hozzáférnek.

Az információk pontosságával kapcsolatban.- A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem hivatalosak, kivéve ha azt kifejezetten így jelöljük.

A meglévő információk és tartalmak előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók és visszavonhatók. Ugyancsak bármikor végezhetők javítások és változtatások a termékekben, a szolgáltatásokban, a tervezésben és az azok működéséhez használt programokban előzetes értesítés nélkül.         Más oldalakra és webhelyekre utaló hiperszövegekkel és linkekkel kapcsolatos felelősség.- Az oldal harmadik felek oldalaira utaló linkeket tartalmaz. Ezek tartalmát nem tudjuk mindenkor ellenőrzésünk alatt tartani. Ennek megfelelően a Felhasználónak a weboldalunkról cégünkön kívüli webhelyekkel való kapcsolata kizárólag saját felelősségre történik.

Következésképpen weboldalunk nem tudja garantálni ezeknek a külső oldalaknak a minőségét, megbízhatóságát vagy megfelelőségét. Semmi esetre sem tekinthető úgy, hogy az említett linkek oldalunk részét képezik, vagy hogy osztjuk az ott bemutatott nézőpontokat, illetve hogy bármilyen kapcsolatban állunk az ott kínált és értékesített termékekkel és szolgáltatásokkal.

Mindemellett ha jogszabályt, emberi méltóságot sértő, rasszista, idegenellenes, vagy a terrorizmust és az erőszakot támogató információt fedezne fel rajtuk, kérjük, haladéktalanul közölje velünk emailben a protecciondedatos@fsegura.com címen, hogy megvizsgálhassuk ezek eltávolításának lehetőségét.

V. MAGYAR FORDÍTÁS

Valamennyi, a weboldal magyar nyelvű változatában elérhető információ és dokumentáció kizárólag a tájékoztatást szolgálja. A magyar nyelvű és az eredeti, spanyol nyelvű tartalom eltérése esetén a spanyol változat élvez elsőbbséget.

VI. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen feltételekre a spanyol törvények, rendeletek és jogszabályok az irányadóak, amik a jelen jogi nyilatkozatban nem szerepelő értelmezés, érvényesítés és végrehajtás esetében alkalmazandók. A felek kifejezetten lemondanak bármely joghatóságukról, és kifejezetten alávetik magukat Valencia város bíróságainak a fenti feltételek értelmezésével, végrehajtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben.