Etikai és üzleti magatartási kódex

Mi az az etikai és magatartási kódex?

Etikai és Magatartási Kódexünk határozza meg üzleti magatartásunk alapjait, valamint vállalati értékeinket, amelyeket nap mint nap be kell tartanunk szakmai kapcsolatainkban, és amelyek munkavégzésünk módjának alappilléreit képezik. Ezzel a kódexszel a Segura Csoport egész személyzetére vonatkozó általános magatartási irányelveket szeretnénk létrehozni.

Jelen Etikai és Magatartási Kódex olyan okirat, amely összefoglalja vállalatunk jellegét és működését, annak lényegét, hogy kik vagyunk, hogy hogyan cselekszünk, valamint tükrözi napi szintű cselekedeteinket.

Mi a cél? Az, hogy mindannyian megismerhessük vállalaton belüli cselekvési kereteinket és osztozhassunk bennük, és hogy tudatában legyünk annak a felelősségnek, amely a Segura Csoport részeseként mindannyiunkra vonatkozik.

A Segura Csoport minden munkatársának és vezetőjének figyelembe kell vennie az Etikai és Magatartási Kódexet, lehetővé tenni annak terjesztését és a munkatársak részéről történő figyelembevételét.

Az etikai és magatartási kódex alapelvei

A jogszabályok betartása és figyelembe vétele

A Segura Csoportnál minden alkalmazottnak mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak. Ezeket a jogi követelményeket figyelembe kell venniük aSegura Csoport alkalmazottainak, és gondoskodniuk kell ezek betartásáról. Ugyanakkor a Segura Csoport alkalmazottai kötelesek betartani a Vállalat Igazgatósága és az alkalmazottak képviselői által jóváhagyott belső szabályokat. A Segura Csoport célja, hogy olyan bizalmi környezetet hozzon létre a vállalat minden szintjén, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak szabadon beszélhessenek. Ekképpen a Segura Csoport elismeri a szakszervezetek szervezésének szabadságát, és hogy a megkülönböztetés semmilyen formáját ne alkalmazzák ezek tevékenységére vonatkozóan.

A személyek tisztelete

A személyek tisztelete vállalatunk mindennapi, alapvető elve. Jelen kódex címzettjei gondoskodnak a környezetünkbe tartozó valamennyi személyre vonatkozó igazságos, egyenlő és tiszteletteljes bánásmódról.

Egyenlő bánásmód. Nincs megkülönböztetés. Zaklatás

A Segura Csoportnál minden alkalmazottunk számára garantáljuk a törvény által biztosított egyenlő bánásmódot, a tiszteletet és a fajra, korra, nemre, vallásra, nemzetiségre és bármi egyébre vonatkozó megkülönböztetéstől való mentességet. Minden alkalmazottunknak be kell tartania ezt az alapevet, és támogatnia annak betartását. A Segura Csoportnál nyomozást indítunk és feljelentést teszünk a munkahelyi zaklatás ellen, és minden alkalmazottunkat arra szólítunk fel, hogy jelentsen minden ilyen helyzetet.

Az emberi jogok tisztelete

A Segura Csoport valamennyi alkalmazottja köteles tiszteletben tartani valamennyi olyan ország törvényeit és rendeleteit, amelyben a Segura Csoport tevékenységét kifejti.

A Segura Csoport mind a nemzeti, mind a nemzetközi, gyermekmunkára vonatkozó jogszabályokat betartja. Semmilyen körülmények között nem dolgoztatunk 16 éven aluli gyermekeket, és nagy figyelmet fordítunk arra, hogy beszállítóink és ügyfeleink is betartsák ezt a szabályt, az ILO és az olyan országok gyermekmunkára vonatkozó szabályaival összhangban, amelyekben tevékenységünket kifejtjük.

A Segura Csoportnál meggyőződésünk, hogy a munka nem kötelesség, hanem jog, éppen ezért a kényszermunka minden olyan formáját elítéljük, amelyet a személyes akarat ellenére, valamint kényszer alatt végeznek.

Biztonság és környezetvédelem

Nap mint nap törekszünk egészséges és biztonságos környezet biztosítására a szervezetünkön belül, mert tudjuk, hogy ez a helyzet pozitív légkört teremt, és mindenki előnyére válik.

Minden egyes alkalmazottunk kötelessége a munkahelyi biztonsági és higiénés szabályok betartása és szavatolása, és az általuk használt berendezések és eszközök helyes kezelése.

Erőforrásaink és eszközeink használata

A Segura Csoport alkalmazottaiként kötelességünk a vállalat által kínált erőforrások megfelelő, felelősségteljes és hatékony használata, a rendeltetésszerű és kizárólag a vállalat javára történő használat betartása mellett. Az erőforrásoknak bárminemű, nem a Segura Csoport javára történő használata szigorúan tilos.

Az informatikai eszközök, a telefonok és az internet használatakor a Segura Csoport minden alkalmazottja köteles figyelembe venni, hogy ezeket az eszközöket azzal a céllal bocsátották a rendelkezésükre, hogy javítsák a teljesítményüket, éppen ezért felelősségteljesen és kizárólag szakmai célból kell használniuk őket.

A vállalatunknál végzett munkakörükből adódóan a vállalat pénzeszközeinek kezeléséért felelős alkalmazottak felelősséggel tartoznak azok megfelelő és hatékony használatáért, mindig engedély alapján, és az e célból hozott iránymutatások betartása mellett.

Adatvédelem

Semmi esetre sem közölhet a Segura Csoport egyik alkalmazottja sem a vállalatunkra vonatkozó bizalmas információkat sem a Segura Csoport körén kívül eső, sem természetes vagy jogi személyekkel. Ugyanakkor az ilyen típusú információk terjesztése a vállalaton belül sem engedélyezett, hacsak az az adott munkakör feladatai elvégzése érdekében nem indokolt.

Amennyiben bizalmas információk közlésére van szükség a beszállítókkal és/vagy az ügyfelekkel, tegye azt a legnagyobb felelősséggel, és mindig tájékoztassa az adott helyzetről közvetlen felettesét.

Érdekütközések és átláthatóság

A Segura Csoport alkalmazottai által hozott valamennyi döntésnek vállalatunk érdekeinek maximális betartásán kell alapulnia, és soha nem személyes érdekeken. Munkatársaink és beszállítóink kiválasztásakor mindig csak és kizárólag szakmai feltételeket veszünk figyelembe, és sohasem személyes érdekek vezérelnek minket.

Ha jogköre gyakorlása folytán a Segura Csoport bármely munkatársa olyan helyzetbe kerül, hogy kétségek merülhetnek fel az adott döntés tárgyilagosságát illetően, mivel hogy olyan munkatárs és/vagy beszállító szolgáltatásait vehetné igénybe, akivel rokoni és/vagy baráti kapcsolatban van, automatikusan és azonnal tájékoztatnia kell erről a helyzetről közvetlen felettesét, ezt követően pedig mindig vállalatunk értékeinek figyelembe vételével kell döntést hozni erről.

A Segura Csoport munkatársai részére/által partnereink által/részéreajándékok, étkezések, szolgáltatások és más juttatások felajánlása vagy elfogadása semmi esetben nem engedélyezett, kivéve a szimbolikus értékű, a szokásos üzleti gyakorlathoz kapcsolódó vagy az udvariassági meghívásokat.

Vállalati arculat

Vállalatunk arculata nagyon fontos számunkra, ezért arra szólítjuk fel alkalmazottainkat, hogy kövessék és mozdítsák elő a becsületességhez, az egyenlőséghez és a tisztelethez, valamint a proaktivitáshoz kapcsolódó értékeinket, amelyeket a Segura Csoport Igazgatóságánál nap mint nap próbálunk hirdetni, azzal a céllal, hogy a Segura Csoport olyan dinamikus, naprakész vállalat legyen, amely előmozdítja a kreativitást, céljai elérését és a felelősségteljes működést.

Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás

A Segura Csoportnál azon dolgozunk, hogy vállalatunk társadalmilag is elkötelezhesse magát, és népszerűsítjük az olyan kezdeményezéseket, amelyek segítenek megismerni a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségünket. Ennek értelmében szorosan együttműködünk nonprofit szervezetekkel, élelmiszerbankokat hozunk létre a rászorulók számára, szolidaritási versenyeket szervezünk és olyan speciális munkaügyi központokat hozunk létre, amelyek termelőüzemeinken keresztül integrálják a szellemi fogyatékkal élők közösségeit a munka világába

A kódex betartása

Etikai és üzleti magatartási kódexünk a Segura Csoport álláspontját képviseli az általunk létfontosságúnak tartott vonatkozásokban, és célja támpontot adni az alkalmazottak által munkájuk során naponta hozott döntések segítéséhez. A Segura Csoport minden olyan alkalmazottja, akinek tudomására jut a jelen etikai és magatartási kódexben foglalt szabályok bármelyikének megsértése, köteles tájékoztatni erről közvetlen felettesét és/vagy vállalatunk humán erőforrások osztályát.

Tilos szankcionálni, elbocsátani, vagy bármely fegyelmi vagy megkülönböztető intézkedésnek kitenni bármely alkalmazottunkat, aki megsérti ezt az etikai kódexet, ugyanakkor nem tűrjük a – szándékosan emelt – hamis vádakat.

Amennyiben a jelen etikai és magatartási kódexet sértő helyzetet szeretnének bejelenteni, a Segura Csoport Igazgatósága felkéri alkalmazottjait hogy azonosítsák magukat a tájékoztatás egyszerűsítése és a válaszadás meggyorsítása érdekében. A Segura Csoport Igazgatósága mindig biztosítjaaz ilyen információk titokban tartását, amennyiben az nem kerül érdekütközésbe (összeférhetetlen helyzetbe) a nyomozás lefolytatásakor a bejelentett tények tisztázásával.

A Segura Csoport minden alkalmazottját felszólítja, hogy jelentsen minden olyan esetet, amelyben nem tartották be az általuk ismert, jelen etikai és magatartási kódexet.

Írhatsz erre az email címre: lineaetica@fsegura.com